Registre de Materials

El Ministerio de Fomento dóna reconeixement oficial al Registre ITeC de Materials de construcció. El Ministerio ha inscrit l'RM-CTE de l'ITeC en el Registro general del Código Técnico de la Edificación com a Documento Reconocido. Els valors inscrits, de les prestacions dels productes, utilitzats en fase de projecte, i de les garanties de qualitat i de control de recepció, en l'execució de les obres, tenen validesa a tals efectes.

Presentació


El Registre ITeC de Materials (RM-CTE) és un document reconegut del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que conté productes, equips i sistemes de l’àmbit de la construcció amb informació dels valors de les seves característiques tècniques, tal com s’estableix a l’article 6.1.a, de la Part I del CTE.

Enllaç al Registro General de Documentos Reconocidos del CTE-DR:
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-01-documentos-reconocidos-cte/menu-registro-general-documentos-reconocidos-cte-dr

L’RM-CTE és d’utilitat als prescriptors per al compliment de les determinacions del CTE tant en la fase de projecte, per la especificació dels valors de les característiques tècniques dels materials, com en la fase d’execució d’obra durant la recepció de productes pel coneixement que es pot tenir sobre la seva obligació o no a marcatge CE i en el seu cas els documents acreditatius obligatoris requerits.

La informació de l’RM-CTE, estructurada i contrastada, es classifica ordenant els valors de les prestacions en resposta a les exigències bàsiques aplicables de cadascun dels DB del CTE.

L’RM-CTE, registre públic i d’inscripció voluntària per part de les empreses, té el propòsit de mantenir en tot moment el rigor de la informació subministrada, per això s’estableix entre les empreses i l’ITeC una relació contractual que està sotmesa en tot moment al Reglament del Registre de Materials. El sistema de gestió de l’RM-CTE està certificat segons els requisits de la Norma ISO 9001-2008.

La base de dades és d’accés i consulta lliures i s’actualitza mensualment.