Registre de Materials

El Ministerio de Fomento dóna reconeixement oficial al Registre ITeC de Materials de construcció. El Ministerio ha inscrit l'RM-CTE de l'ITeC en el Registro general del Código Técnico de la Edificación com a Documento Reconocido. Els valors inscrits, de les prestacions dels productes, utilitzats en fase de projecte, i de les garanties de qualitat i de control de recepció, en l'execució de les obres, tenen validesa a tals efectes.

Vull enregistrar-me


L'ITeC és el responsable d’enregistrar els productes de les empreses al Registre ITeC de Materials.

L'empresa només ha de facilitar la informació de què disposa i l'ITeC s'encarrega de la resta: fitxa de característiques tècniques dels productes, documents acreditatius obligatoris i voluntàris, imatges, etc.

En funció dels productes aquestos poden tenir una inclussió addicional gratuïta a la base de dades del Catálogo de Elementos Constructivos - CEC (document reconegut del CTE) i a la base de dades de Marcatge CE de la metaBase ITeC.

L’enregistrament inclou addicionalment:
  •    - Logotip de l’empresa, sectors dels productes, dades de contacte i accés a la seva pàgina web.
  •    - Consulta (arbre i cercador per paraules) i descàrrega gratuïtes de tota la informació.
  •    - Difusió mitjançant els canals habituals de l'ITeC.
  •    - Lliurament d’un vincle web per tal que l'empresa pugui mostrar la consulta de l’RM dels seus productes des de la seva pròpia pàgina web, sense necessitat de programació per part d'aquesta.
Per a més informació o contractació, contactar amb info@registredematerials.com